HomePage

شرایط و قوانین
دسترسی و استفاده از پورتال جامع مهدویت، مشروط به موافقت تمام کاربران بازديدکننده با مفاد و شرايط ذيل می‌باشد. اين مفاد و شرايط، جايگزين هرگونه توافق‌های پيشين ميان پورتال جامع مهدویت و کاربران بازديدکننده درباره استفاده از خدمات این پایگاه اینترنتی می‌باشد و تمام کاربران بازديدکننده موافقت داشته و تأیید می‌نمايند که پورتال جامع مهدویت هيچگونه مسئوليتی در قبال زيان‌ها و يا خساراتی که از عدم رعايت شرایط ذيل ناشی گردند، به عهده ندارند.
پورتال جامع مهدویت حق خود را محفوظ می‌داند تا دسترسی به اين پايگاه و شرايط ذیل را در هر زمان تغيير داده يا به‌روزرسانی نمايد. کاربران بازديدکننده نيز متعهد و موافق می‌باشند تا کاربری خود را با اين تغييرات منطبق نمايد.
کاربر
استفاده از خدمات
بازديد از اين پايگاه اينترنتی و همچنين تبعات و عواقب آن با مسئوليت تام کاربر بازديدکننده انجام میپذيرد و ـ در هيچ شرايطی و به هيچ عنوان ـ پورتال جامع مهدویت، مسئوليتی را در قبال خسارات مستقيم و يا غيرمستقيم و يا هرگونه زيانی از جمله از دست دادن داده‌ها، نرم‌افزارها و زيان‌های مالی که در نتيجه بازديد و يا اتصال به اين سايت و يا هر سايت مرتبط با اين پايگاه ناشی گردد را به عهده ندارد و نمیپذيرد.
مسئولیت ارسال هرگونه مطلبی در سایت ـ از هر طریق ممکن ـ که مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران و یا عرف موجود در جامعه باشد از قبیل دروغ، توهین، تهمت و... به عهده‌ کاربر ارسال‌کننده‌ پیام بوده و پورتال جامع مهدویت، با وجود تلاش مداوم برای کنترل و به حداقل رساندن این موارد، مسئولیتی در قبال زیان و خسارت واردشده به افراد ندارد.

حریم خصوصی
پورتال جامع مهدویت، هیچگونه اطلاعات خارج از رویه متداول مرورگرهای وب را ذخیره نمی‌کند و نسبت به مراقبت از اطلاعات و مشخصات کاربران غیرعضو مسئولیتی نمی‌پذیرد.

مالکیت مادی و معنوی
کليه حقوق مالکيت اين پايگاه اينترنتی شامل تصاوير، صوت‌ها، متون، فيلم‌ها و يا هر جزء ديگری از آن حتی ایده‌ها و ابداعات به‌کارگیری‌شده، در مالکيت پورتال جامع مهدویت قرار دارد و کليه حقوق اين مالکيت محفوظ میباشد. انجام هرگونه کپی، استخراج و يا تکثير بخش و يا تمامی اطلاعات و يا ساير اجزاء اين پايگاه اينترنتی ممنوع میباشد. انجام هرگونه دستبرد و يا هرگونه عمل ديگری که حقوق پورتال جامع مهدویت را خدشه‌دار نمايد نيز ممنوع است.


اعضا
استفاده از خدمات
بازديد و استفاده از خدمات اين پايگاه اينترنتی و همچنين تبعات و عواقب آن با مسئوليت تام عضو انجام میپذيرد و ـ در هيچ شرايطی و به هيچ عنوان ـ پورتال جامع مهدویت، مسئوليتی را در قبال خسارات مستقيم و يا غيرمستقيم و يا هرگونه زيانی از جمله از دست دادن داده‌ها، نرم‌افزارها و زيان‌های مالی که در نتيجه بازديد و يا اتصال به اين سايت و يا هر سايت مرتبط با اين پايگاه ناشی گردد را به عهده ندارد و نمیپذيرد.
مسئولیت ارسال هرگونه مطلبی در سایت ـ از هر طریق ممکن ـ که مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران و یا عرف موجود در جامعه باشد از قبیل دروغ، توهین، تهمت و... به عهده‌ عضو ارسال‌کننده‌ پیام بوده و پورتال جامع مهدویت، با وجود تلاش مداوم برای کنترل و به حداقل رساندن این موارد، مسئولیتی در قبال زیان و خسارت واردشده به افراد ندارد.
پورتال جامع مهدویت، تمام توان خود را درباره پشتیبانی و پاسخگویی به مشکلات، پرسش‌ها و درخواست‌های اعضا به کار می‌گیرد اما تعهدی نسبت به چگونگی و سرعت پاسخگویی و رسیدگی ندارد.

حریم خصوصی
پورتال جامع مهدویت می‌تواند از شماره تلفن و ایمیل ثبت‌نام‌کنندگان برای ارسال پیام‌های آگاه‌سازی خود استفاده کند. با این حال، پورتال جامع مهدویت متعهد می‌شود که از اطلاعات ثبت شده‌ کاربران در موردی به جز موارد موضوعه مرتبط با پورتال جامع مهدویت و مجموعه‌های مرتبط به آن استفاده ننماید.

مالکیت مادی و معنوی
کليه حقوق مالکيت اين پايگاه اينترنتی شامل تصاوير، صوت‌ها، متون، فيلم‌ها و يا هر جزء ديگری از آن حتی ایده‌ها و ابداعات به‌کارگیری‌شده، در مالکيت پورتال جامع مهدویت قرار دارد و کليه حقوق اين مالکيت محفوظ میباشد. انجام هرگونه کپی، استخراج و يا تکثير بخش و يا تمامی اطلاعات و يا ساير اجزاء اين پايگاه اينترنتی ممنوع میباشد. انجام هرگونه دستبرد و يا هرگونه عمل ديگری که حقوق پورتال جامع مهدویت را خدشه‌دار نمايد نيز ممنوع است.
هیچ‌یک از اعضا حق ندارد به طور مستقیم و یا غیرمستقیم ، محتوایی که مالکیت آن در اختیار شخص دیگری است را بدون رعایت «قوانین توزیع و انتشار» آن، منتشر کند.


مجموعه‌ها
در حال تکمیل...
در حال تکمیل...


همکاران
مرخصی، غیبت و مأموریت
مرخصی
الف) مرخصي استحقاقي
کارکنان تمام وقت اعم از مامور و قرار دادي در هر سال مي توانند با موافقت کتبي مسئولان مربوط 26 روز کاري از مرخصي استحقاقي به صورت روزانه و ساعتي استفاده کنند. در صورت عدم استفاده، 9 روز در هر سال قابل ذخيره است و مانده مرخصي در صورت وجود اعتبار باز خريد مي شود. ضمناً مرخصي استحقاقي استفاده شده ماموران در پايان هر سال به دستگاه مربوط گزارش مي گردد.
ب) مرخصي استعلاجي
1. براي کارکنان تمام وقت بيمه اي با ارائه گواهي پزشک معتبر تا سه روز حقوق و مزايا از سوي بنياد پرداخت مي شود و مازاد بر آن با معرفي ستاد به سازمان تأمين اجتماعي از سوي آن سازمان پرداخت مي شود .
2. براي مأموران مطابق قوانين دستگاه مربوط اقدام خواهد شد .
3. بازنشتگان تمام وقت در طول سال از 10 روز مرخصي استعلاجي با ارائه گواهي معتبر پزشکي برخوردار مي باشند و مازاد برآن در کميسيون خاص در بنياد مرکز بررسي خواهد شد و در صورت عدم موافقت کميسيون مي توانند از مرخصي استحقاقي و يا بدون حقوق استفاده نمايند.
ج) مرخصي بدون حقوق
آن دسته از کارکنان که مرخصي استحقاقي نداشته باشند مي توانند براي امور ضروري با درخواست کتبي و تاييد مسئولان مربوط حداکثر به مدت 15 روز در سال از مرخصي بدون حقوق استفاده کنند. در اين صورت براي ايام ياد شده هيچ حقوق و مزايايي پرداخت نشده و سنوات خدمت منظور نمي گردد.
توضيح : منظور از مسئولان مربوط در بنياد مرکز قائم مقام و معاونين و در بنياد استان ها مديران استان مي باشد.

غیبت
1- کليه کارکنان بنياد موظفند زماني که در محل کار حاضر نيستند با اخذ موافقت مسئول مربوط از مرخصي روزانه و يا ساعتي استفاده نموده ويا مجوز خروج از محل کار را داشته باشند در غير اين صورت غيبت غير موجه محسوب شده و به شرح ذيل با خاطي رفتار مي شود. 1-1- براي بار اول در ماه و به مدت يک روز قابل اغماض بوده و در مرخصي استحقاقي منظور مي شود. 1-2- براي بار اول در ماه و بيش از يک روز موجب اخطار کتبي و کسر حقوق و مزايا يا معادل روزهاي غيبت خواهد بود. 1-3- براي بار دوم در ماه توبيخ کتبي با درج در پرونده و کسر حقوق و مزايا معادل روزهاي غيبت اعمال خواهد شد. 1-4- براي بار سوم و بيشتر مطابق با ماده 27 قانون کار با فرد خاطي رفتار خواهد شد. 1-5- چنان چه جمع غيبت هاي غير موجه فردي بيش از ده روز شود مطابق ماده 27 قانون کار لغو قرار داد همکاري و اخراج از محل کار اجرا خواهد شد. 1-6- چنان چه فردي به دليل حوادث و سوانح غير مترقبه براي خود يا بستگان درجه يک تحت تکفل و يا احضار به مراجع قضايي و انتظامي غيبت نمايد با ارائه گواهي معتبر موجه محسوب شده و جزء مرخصي استحقاقي ايشان منظور مي شود. 5- تاخير در ورود و تعجيل در خروج: ورود به بنياد بعد از 15 دقيقه از ساعت اداري و بدون کسب مجوز قبلي تأخير ورود و خروج از بنياد قبل از اتمام ساعت اداري بدون کسب مجوز قبلي تعجيل خروج محسوب شده و به شرح ذيل با خاطي رفتار مي شود. 1-1- تا 2 ساعت در ماه قابل اغماض بوده و در مرخصي استحقاقي منظور مي شود. 1-2- براي بار اول بيش از 2 ساعت در ماه موجب کسر حقوق و مزايا معادل ساعات تاخير و يا تعجيل خواهد بود. 1-3- براي بار دوم در ماه اخطار کتبي و کسر حقوق و مزايا معادل ساعات تاخير و يا تعجيل اعمال خواهد شد. 1-4- براي بار سوم در ماه توبيخ کتبي با درج در پرونده و کسر حقوق و مزايا معادل ساعات تأخير و يا تعجيل اعمال خواهد شد. 1-5- براي بار چهارم و بيشتر علاوه بر اعمال موارد قانوني در بند 1-4 مطابق ماده 27 قانون کار لغو قرار داد همکاري و اخراج از محل کار اجرا خواهد شد. 1-6- چنان چه فردي به دليل حوادث و سوانح غير مترقبه براي خود و يا بستگان درجه يک تحت تکفل و يا احضار به مراجع قضايي و انتظامي تأخير ورود و يا تعجيل خروج داشته باشد با ارائه گواهي معتبر موجه محسوب شده و جزء مرخصي استحقاقي ايشان منظور خواهد شد.

امور مربوط به مرخصی مشمولین وظیفه بر اساس آئین‌نامه‌های مربوط به پذیرش مشمولان اعمال می‌گردد.

پذیرش و بکارگیری مشمولان وظیفه

شرایط جذب، و پذیرش وبکارگیری مشمولان عمومی‌و امریه

الف) مرحله جذب و پذیرش مشمولان وظیفه متقاضی خدمت در دستگاه غیر نظامی‌ بر اساس اعلام سازمان وظیفه عمومی‌ناجا اعزام مشمولان وظیفه دانشگاهی (فوق دیپلم و بالاتر) در طول سال در 6 مرحله صورت می‌گیرد (ابتدای ماه‌های زوج 1/2 (اول اردیبهشت ماه) 1/4 (اول تیر ماه) 1/6 (اول شهریور ماه) 1/8 (اول آبان ماه) 1/10 (اول دی ماه) 1/12 (اول اسفندماه) - اعزام مشمولان وظیفه دیپلم و زیر دیپلم در روزهای 18 و 19 هر ماه و در 12 مرحله در سال صورت می‌گیرد. شرایط افراد جذب و پذیرش مشمولان: -- متاهل باشند - - از خانواده معظم شهدا،‌جانبازان و مفقود الاثرها باشند -- از خانواده تحت پوشش بهزیستی باشند - - از خانواده تحت پوشش كمیته امداد باشند -- معاف از رزم باشند - - متقاضی خدمت در مناطق محروم باشند توجه - برای مشمولان وظیفه دارای برگ اعزام به خدمت با مهر غیبت (90 روز اضافه خدمت) امریه سربازی صادر نمی‌گردد. - اصلح است از پذیرش و جذب مشمولان وظیفه دارای سابقه قبلی خدمت در مراكز نظامی‌و انتظامی‌خودداری شود. - از جذب و پذیرش مشمولان وظیفه ای كه در طول خدمت سربازی قصد ادامه تحصیل، گرفتن معافیت كفالت و پزشكی و... را دارند خودداری می‌شود. ب)- نحوه درخواست مشمولان وظیفه درخواست مشمولان وظیفه مورد نیاز دارای شرایط، می‌بایست 45 روز قبل از اعزام به خدمت، به صورت كلی و یك جا در هر اعزام، با امضای بالاترین مقام دستگاه و به همراه مدارك مورد نیاز مشروحه زیر و برابر فرم پیوست توسط نماینده دستگاه به این دفتر تحویل تا اقدام لازم صورت پذیرد. مدارك مورد نیاز: - برای مشمولان متاهل: روگرفت برگ اعزام به خدمت، روگرفت صفحه اول و دوم شناسنامه مشمول. -- مشمولان معاف از رزم: روگرفت برگ اعزام به خدمت. - - مشمولان خانواده جانبازان و شهدا: روگرفت برگ اعزام به خدمت،‌روگرفت گواهی بنیاد شهید و امور ایثارگران با ذكر نسبت و درصد جانبازی. - - مشمولان تحت پوشش سازمان بهزیستی: روگرفت برگ اعزام به خدمت،‌روگرفت گواهی سازمان بهزیستی دارای كد مددجویی. - - مشمولان تحت پوشش كمیته امداد امام خمینی (ره): روگرفت برگ اعزام به خدمت،‌روگرفت درخواست مشمول مبنی بر تمایل داشتن به خدمت در مناطق محروم. توضیح: - به منظور جلوگیری از سوء استفاده و تضییع حقوق واجدین شرایط، مستندات فوق توسط مسئول امور مشمولان دستگاه ممهور به مهر برابر اصل گردد. ج)- مواردی كه موجب لغو امریه كاركنان وظیفه می‌شود: - كاركنان وظیفه ای كه در محل خدمت ایجاد نارضایتی نموده و یا افراد را تشویق و تحریك به تحصن نمایند. - كاركنان وظیفه ای كه در حین خدمت مرتكب نهست‌های پی در پی شوند و یا از خدمت فرار نمایند (برای بار اول 60 روز برای بار دوم 15 روز) - كاركنان وظیفه ای كه در علمیات جاسوسی یا خرابكاری و براندازی نظام شركت نمایند. - كاركنان وظیفه ای كه در حین خدمت سربازی به دسته بندی‌های سیاسی، احزاب و گروه‌ها گرایش داشته و یا در جلسات آنان شركت نمایند. توضیح: - برابر قوانین و مقرارت موجود،‌ كاركنان نیروی‌های مسلح مجاز به عضویت احزاب، گروهها و دسته بندی‌های سیاسی نمی‌باشند ولیكن كاركنان نیروهای مسلح باید از قدرت تجزیه و تحلیل مسایل سیاسی و نیز بصیرت برخوردار باشند. - كاركنان وظیفه ای كه در جرایم مالی و اخلاقی شبكه ای مباشرت و مشاركت داشته باشند. - كاركنان وظیفه ای كه با ضد انقلاب داخل یا خارج از كشور به هر نحو (تلفنی،‌اینترنتی و...) ارتباط برقرار نمایند. - كاركنان وظیفه ای كه به وظایف محوله بی توجهی و یا كم كاری به طور مستمر داشته باشند. - كاركنان وظیفه ای كه به ساعات ورود و خروج در محل كار بی توجهی نمایند. - كاركنان وظیفه ای كه به دلالیل قانع كننده در خواست نمایند به نیروهای مسلح اعاده گردند به شرط آن كه دستگاه به كار گیرنده موافقت نماید (انصراف از خدمت و...). - كاركنان وظیفه ای كه توسط دستگاه بكارگیرنده در تخصص اصلی به خدمت گرفته نشده باشند. - كاركنان وظیفه ای كه توسط دستگاه بكارگیرنده بدون اخذ مجوز از دفتر عمومی‌به محلی خارج از شهرستان و استان مصوب جا به جا و بكارگیری شده باشند. - كاركنان وظیفه ای كه در مقطع تحصیلی بالاتر پذیرفته و قصد ادامه تحصیل دارند. توضیح: كاركنان وظیفه در حین انجام خدمت سربازی نمی‌توانند همزمان ادامه تحصیل دهند مگر آن كه قبل از شركت در كنكور از آن سازمان وظیفه عمومی‌ادامه تحصیل در دانشگاه مورد نظر را همزمان با انجام خدمت استعلام نموده باشند. - كاركنان وظیفه ای كه در طول خدمت معافیت كفالت،‌ پزشكی و... اخذ می‌نمایند. - كاركنان وظیفه ای كه شامل حال معافیت‌های (سه برادری، دارای فرزند معلول، یكی از برادران آن در حین خدمت سربازی فوت كرده) بشوند. توضیح مهم: - كاركنان وظیفه ای كه دارای كسر خدمت بسیجی،‌ایثارگری و جانبازی می‌باشند نیاز به درخواست لغو امریه ندارند. - چون نیروهای آموزش دهنده قبل از وصول و ابلاغ لغو امریه، كاركنان وظیفه را پذیرش نمی‌نمایند تا وصول لغو امریه دستگاهها می‌بایست از اعزام آن‌ها به نیروی آموزش دهنده ذیربط خودداری نمایند. چنانچه كارشناسان دفتر عمومی‌حفاظت در نظارتهای ستادی مشاهده و یا مطلع گردند كه دستگاهی كاركنان وظیفه را خارج از دستور العمل‌ها بكارگیری و یا خارج از بخشنامه‌های صادره رفتار نموده اند این دفتر راسا اقدام به لغو امریه این قبیل كاركنان نموده و دستگاهها باید در اسرع وقت نسبت به تسویه حساب و اعاده آنان به نیروی آموزش دهنده اقدام نمایند. - كسانی كه دلیل ادامه تحصیل لغو امریه می‌شوند نمی‌توانند دوباره از امتیاز امریه استفاده نمایند. هـ) مسائل مربوط به آیین نامه انضباطی (تشویقات، تنبیهات، مرخصی و...) مدت مرخصی كاركنان وظیفه برابر ابلاغیه ستاد كل نیروهای مسلح سالانه 12 روز می‌باشد. - به مرخصی استحقاقی كاركنان وظیفه متاهل 10 روز اضافه می‌گردد. - مدت مرخصی پایان دوره آموزش كاركنان وظیفه جزو مرخصی استحقاقی آنان محسوب می‌گردد. - به مرخصی سالیانه كاركنان وظیفه ای كه در طول خدمت دوره ضرورت یكی از بستگان آنان (پدر،‌مادر، فرزند، برادر، خواهر) شهید یا فوت نمایند مدت 10 روز اضافه می‌گردد. - استفاده از مرخصی استحقاقی توسط كاركنان وظیفه در پایان خدمت و به صورت یك جا موجب كاهش بهره خدمتی آنان می‌گردد لذا دستگاهها موظفند هر 3 یا 4 ماه كاركنان وظیفه را به مرخصی اعزام نمایند. - مرخصی ساعتی روزانه كه بر حست ضرورت به كاركنان وظیفه داده می‌شود تا 8 ساعت در ماه حساب نمی‌شود و در صورتی كه از 8 ساعت تجاوز نمود دستگاهها باید در پایان هر ماه محاسبه و از مرخصی استحقاقی آنان كسر گردد. - مرخصی استعلاجی كاركنان وظیفه تا 48 ساعت توسط پزشك متخصص و یا عمومی‌مورد تایید می‌باشد ولیكن مرخصی استعلاجی و بستری نیاز به تایید پزشك نیروهای مسلح دارد. - گزارش مرخصی‌های استعلاجی، استحقاقی كاركنان وظیفه می‌باید توسط دستگاه بكارگیرنده به نیروی آموزش دهنده آنان اعلام و مدارك مربوط ارسال گردد.

پذیرش و بکارگیری مشمولان وظیفه (طلاب)
1. استفاده از سهمیه برابر دستور‌العمل اجرایی قابل انجام بوده . 2. اتمام سطح یك «كتبی و شفاهی پایه ششم» برای طلاب متقاضی الزامی‌است؛ 3. انجام ماموریت فقط در محل تصویب شده كه بنابر درخواست دستگاه متقاضی مشخص گردیده مجاز و هرگونه نقل و انتقال و یا جابجایی موجب ابطال خدمت گردیده و فقط با هماهنگی كتبی مركز مدیریت حوزه‌های علمیه (معاونت امور طلاب و دانش آموختگان) امكان پذیر می‌باشد؛ 4. بكار گیری طلاب مشمول در راستای ماموریت‌های حوزوی بوده و در صورت تخلف، ضمن لغو ماموریت در سهمیه آن مركز نیز تجدید نظر خواهد شد؛ ۵. برابر اعلام ستاد كل،‌خدمت مشمولان وظیفه محدود به ساعات اداری می‌باشد ولی در صورت ضرورت بكارگیری در ساعات غیر اداری بلامانع می‌باشد؛ 6. طلاب محترم از نظر قوانین داخلی تابع مقررات مركز محل خدمت می‌باشند؛ 7. انجام هرگونه اعمال خلاف شان روحانیت از جانب طلاب مشمول موجب ابطال مدت خدمت می‌گردد؛ 8. عدم انجام ماموریت بدون عذر موجه تخلف محسوب شده و با شخص متخلف طبق قوانین و آیین نامه برخورد خواهد شد؛ 9. ترك محل خدمت برای بار اول موجب 60 روز اضافه خدمت و برای بار دوم موجب افزایش مدت خدمت به مقدار دو برابر و برای بار سوم موجب محرومیت از طرح خواهد شد؛ 10. طلاب محترم در صورت لزوم فقط یك بار حق انصراف از طرح را دارند و در صورت تكرار برای همیشه از شركت در طرح محروم می‌گردند؛ 11. طلاب محترم از 30 روز مرخصی استحقاقی در سال برخوردار می‌باشند كه با هماهنگی مركز مربوطه از آن بهره‌مند می‌شوند؛ 12. حقوق و مزایا توسط مركز بكارگیرنده پرداخت می‌گردد كه شامل حقوق ماهیانه،‌حق تاهل، حق اولاد و حق پوشاك و خوراك می‌باشد كه همه ساله از سوی ستاد كل نیروهای مسلح ابلاغ می‌گردد؛ 13. پرداخت شهریه طبق نظر مراجع عظام تقلید انجام می‌پذیرد؛ 14. طلاب محترم پس از دریافت حكم اعزام از مركز مدیریت و اعلام شروع بكار از مركز بكار گیرنده، خدمت آنان محاسبه خواهد شد؛ 15. مدت خدمت با احتساب آموزش نظامی‌در حال حاضر در مراكز نظامی‌21 ماه و در مراكز غیر نظامی‌24 می‌باشد؛ 16. هرگونه كسری خدمت «آموزش نظامی،‌بسیج فعال» بعد از شروع خدمت،‌ كسر می‌گردد؛ 17. طلاب اعزامی‌به طرح در مدت خدمت حق خروج از كشور را ندارند؛ 18. مرخصی ساعتی روزانه كه بر حسب ضرورت به طلاب مشمول داده می‌شود تا 8 ساعت در ماه محاسبه نمی‌گردد و در صورتی كه از 8 ساعت تجاوز نماید دستگاه‌ها باید در پایان هر ماه محاسبه و از مرخصی استحقاقی آنان كسر نمایند؛ 19. طلاب محترم مشمول در صورت دادن تعهد مبنی بر عدم ارایه كسر خدمت باید به تعهد خود پایبند باشند؛ 20. گذراندن آموزش نظامی‌الزامی‌و با هماهنگی مركز مدیریت به مدت 45 روز در تیپ مستقل 83 امام جعفر صادق «علیه السلام» انجام خواهد شد و پایان ماموریت منوط به ارایه آموزش نظامی‌می‌باشد؛
پورتال جامع مهدویت، تمام توان خود را درباره پشتیبانی و پاسخگویی به مشکلات، پرسش‌ها و درخواست‌های اعضا به کار می‌گیرد اما تعهدی نسبت به چگونگی و سرعت پاسخگویی و رسیدگی ندارد.


شیوه‌نامه تولید و نشر محتوا
پردازش
1. متون تهیه‌شده می‌بایست محصول روش‌های اصولی و دقیق در پژوهش بوده و از جامعیت و هماهنگی روش‌شناختی (کلامی، فلسفی، روایی، تجربی، تاریخی، ادبی) در پرداختن به موضوعات برخوردار باشند.
2. مفاهیم، در حد امکان، باید در قالب تقسیم‌های منطقی ارائه شده و ارتباط و انفصال قطعات متن و پاراگراف‌ها از حیث محتوایی رعایت شود. همچنین، مهندسی نوشتار شامل آغاز، میانه و پایانه متن می‌بایست از ابتدا درنظرگرفته شود و نظم و ترتیب منطقی میان اجزای متن و هماهنگی میان بخش‌های مختلف آن رعایت شود.
3. پرورش معانی و مفاهیم از طریق تعریف و تحریر محل نزاع، گزارش و شکافتن لایه‌های معنایی موضوع، استدلال به هر طریق ممکن، جمع‌بندی، نتیجه‌گیری و معرفی منابع برای مطالعه بیشتر صورت پذیرد.
4. استناد به منابع متعدد و در عین حال معتبر و دسته اول و نیز محتوای نصوص آیات و روایات در اولویت قرار گرفته و ضمن حفظ نظر مشهور میان عالمان، از برداشت‌های شخصی و دریافت‌های ذوقی پرهیز شود.
5. برخورد با مسائل در سطح رسمی و درخور فضای علمی و دینی و نیز لحاظ سطح علمی و فرهنگی مخاطبان (دیدگاه موافق، دیدگاه مخالف و دیدگاه بینابین) ضروری است.

نگارش
1. استخدام نثر شیوا، رسا و جذاب، پرهیز از عبارات طولانی، تکلف‌آمیز، تصنعی، کلیشه‌ای، مهجور و اصطلاحات ناآشنا، کلمات غیرفارسی و نامأنوس، زبان گفتار و نیز هرگونه تعقید و ناهمواری ضروری است.
2. در صورتی که اصطلاحات تخصصی قابل معادل‌سازی باشند، از معادل ساده و همه‌فهم آنها استفاده شود و در غیر این صورت، معنای اصطلاح به روشنی توضیح داده شود.
3. جملات تا حد امکان کوتاه باشند و گزیده‌نویسی، مراعات ایجاز و پرهیز از قلم‌گردانی و اطناب و تفصیل رعایت شود.
4. برای ذکر نام حضرت مهدی علیه‌السلام، ترجیحاً از عنوان امام موعود استفاده شود و به سبب رعایت تنوع، با درنظرگرفتن محتوا و مجال بحث، عبارات گوناگون دیگر همچون امام‌مهدی، امام‌عصر، امام‌زمان، حضرت ولی‌عصر، حضرت صاحب‌الزمان به کار رود. همچنین، اکیداً از به کاربردن عبارات و القاب غیررسمی و ادبی مانند گل نرگس، یوسف زهرا، قطب عالم امکان و… اجتناب گردد.
5. نشانی منابع در پی‌نوشت‌ها بدین صورت درج شود: نام کتاب، نام نویسنده، شماره جلد، شماره صفحه؛ مثال: کمال‌الدین، شیخ صدوق، ج2، ص170.

ویرایش
1. ویرگول، نقطه، نقطه ویرگول، دونقطه، علامت سؤال و علامت تعجب به کلمه قبل چسبیده و با کلمه بعد، تنها به اندازه یک حرف، فاصله داشته باشند. مثال: من، تو، او و همه ما؛ برای او که معنابخش زندگی است!
2. عبارت‌های توضیحی داخل متن، در صورتی که با حذف آنها خللی به وجود نیاید در داخل پرانتز قرار گرفته و در غیر این صورت، میان دو خط فاصله واقع شوند. مثال: باید به تمدن موعود ـ به عنوان جایگزینی برای تمدن (تحقق‌یافته در زندگی) فعلی بشر ـ توجه نمود.
3. پرانتز، گیومه، قلاب و کروشه با حروف قبل و بعد از خود، به اندازه یک حرف، فاصله داشته و به کلمات و عبارت‌هایی که در میان آنها قرار می‌گیرند، بچسبند. مثال: به اعتقاد برخی (عالمان مکتب بغداد)، اعتقاد به «محدودیت علم امام در امور مادی» پذیرفته نیست.[بخشی از متن]
4. تاء تأنیث از کلمات پرکاربرد در فارسی، حذف شده و به جای آن از «ت» استفاده شود. مثال: حجت، درایت
5. در موارد زیر نیم‌فاصله جایگزین فاصله شود: ـ میان «می»، «نمی» و «بی» با کلمه بعد از آن. مثال: می‌آید، می‌شود، بی‌ادب ـ میان «تر» و «ترین» و کلمه قبل از آن. مثال: مهم‌تر، بزرگ‌تر (موارد استثنا: کمتر، بیشتر) ـ میان «ها» و کلمه قبل از آن. مثال: کتاب‌ها (موارد استثنا: آنها، اینها) ـ میان «هیچ» و کلمه بعد از آن. مثال: هیچ‌کس، هیچ‌جا ـ میان اجزاء عبارت‌های عربی. مثال: ان‌شاءالله، مع‌ذلک، من‌بعد، علی‌هذا، علی‌ای‌حال، بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم ـ میان مصدرهای مرکب. مثال: سخن‌گفتن، نگاه‌داشتن، دربرگرفتن، عریضه‌نویسی ـ میان کلمات دوجزئی که هر جزء دارای مفهوم باشند. مثال: سبک‌بال، نیم‌فاصله‌ ـ میان کلمات دوجزئی که یک جزء آنها عدد است. مثال: پنج‌تن، یک‌شنبه، یک‌سویه، هفت‌گنبد (موارد استثنا: یکنواخت، یکسره، یکپارچه). ـ میان مضاف و مضاف‌الیه در کلمات عربی. مثال: ابی‌بصیر، اهل‌البیت، مغنی‌الادیب ـ میان «هم» و کلماتی که با «الف» یا «میم» آغاز می‌شوند. مثال: هم‌اسم، هم‌مرز، هم‌مسلک
6. هیچ‌یک از علائم سجاوندی بیش از یک بار درج نشوند. مثال: ! به جای !!!، ؟ به جای ؟؟؟
7. یاء نسبت و اضافه حذف شود. مثال: درباره به جای درباره‌ی
8. همزه از انتهای کلمات عربی که به «الف» ختم می‌شوند حذف شده و در مواردی که به کلمه دیگری اضافه می‌شوند، به «ی» تبدیل شود. مثال: انبیا، انبیای الاهی، قضا، قضای حتمی
9. «الف» مقصوره به الف تبدیل شود. مثال: تقوا، شورا، مستثنا، کبرا (موارد استثنا: موسی، عیسی، حتی، مصطفی)
10. «این» و «آن» از کلمه بعد جدا نوشته شوند. مثال: آن طور، این سو (موارد استثنا: آنکه، اینجا، اینکه، آنگه، اینجانب)
11. عبارت‌های دعایی، به صورت کامل، بدون پرانتز و همراه با نیم‌فاصله درج شوند. مثال: علیه‌السلام، علیهم‌السلام، علیهما‌السلام، سلام‌الله‌علیها، عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف
12. تنها پس از نام‌ها و القاب خاص معصومین از عبارت‌های دعایی استفاده شود و در موارد دیگر، این عبارت‌ها حذف شوند. مثال: امام علی علیه‌السلام، حضرت محمد صلی‌الله‌علیه‌وآله، امام مهدی عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف، امام عصر، امام زمان، رسول اکرم، امیرالمؤمنین
13. در هر متن، تنها یک بار از عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف استفاده شود و در سایر موارد عبارت علیه‌السلام به کار رود.
14. برای درج خط فاصله هیچ‌گاه از دش ( - ) و یا آندرلاین ( _ ) استفاده نشود و تنها خط تیره مخصوص کشیدگی کلمات ( ـ ) مورد استفاده قرار گیرد. مثال: مـدرســه ـ خـــانه ـ جـــامـعــه
15. از به‌کاربردن علایم اضافی و تغییر رنگ، اندازه و نیز وضعیت سبکی حروف (برجسته، ایتالیک، زیرخط) خودداری گردد.

Go to Top

Phone
Email
Address
02188998601
info@mahdaviat.info
No 98, Italia St, Quds St, Enghelab St, Tehran, IRAN
Help

.

Terms

.

Contact